Disclaimer – Aansprakelijkheid derden jegens de houder van de website

De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten) met betrekking
tot (alle onderdelen van) deze website – waaronder begrepen opmaak,
beeldelementen, tekst, foto’s e.d. – alsook de rechten met betrekking tot alle
publicaties, waarvan door middel van deze website kennis kan worden
genomen, berusten uitsluitend bij Importeer.nu, voor zover die rechten niet
(tevens) aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Importeer.nu niet toegestaan
(onderdelen van) deze website op welke wijze, in welke vorm en voor welk
doel dan ook te (doen) overdragen, verveelvoudigen, bewerken of te
verspreiden. Het is de bezoeker van deze website slechts toegestaan een
reproductie van (onderdelen van) deze website voor eigen persoonlijk (d.w.z.
niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik te maken.